Zamfara State Namaz Wagtlary

NG / Zamfara / Zamfara State

Zamfara State Qibla Ugry

N E S W

Zamfara State Qibla Ugry

Kompas Ugry: 70.4°
Zamfara State, Zamfara Qibla Ugry: Kompas Ugry: 70.4° Hakyky Ugry: 69.4°. Magnit Gyşarmasy: 1°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Zamfara State, Zamfara

Mahuta Namaz Wagtlary