Rokkasho-mura Namaz Wagtlary

JP / Aomori / Rokkasho-mura

Rokkasho-mura Qibla Ugry

N E S W

Rokkasho-mura Qibla Ugry

Kompas Ugry: 302.1°
Rokkasho-mura, Aomori Qibla Ugry: Kompas Ugry: 302.1° Hakyky Ugry: 293.5°. Magnit Gyşarmasy: 8.6°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Rokkasho-mura, liuke suo cun, liu~ke suo cun, rokkashomura, ろっかしょむら, 六ケ所村, 六ヶ所村

Obuchi-numa Namaz Wagtlary
Takahoko-numa Namaz Wagtlary
Tokusari Namaz Wagtlary
Obuchi Namaz Wagtlary
Futamata Namaz Wagtlary